Lesions meniscals

Anatomia

El genoll està format per tres óssos principals: el fèmur a la cuixa, la tibia a la cama i la ròtula pel davant. Entre el fèmur i la tíbia es troben dues estructures fibrocartilaginoses amb forma de semilluna anomenades meniscs. Una d’elles és interna o medial i l’altra externa o lateral. Entre les seves funcions destaquen la d’esmorteir el pes com si es tractés d’un coixí i proveir d’estabilitat al genoll.

Com es trenquen els meniscs?

Els trencaments dels meniscs es produeixen amb freqüència en esports com el futbol, el bàsquet, el tenis o l’esquí. Tot i això, es tracta d’una patologia que pot presentar-se en qualsevol moment de la vida, podent-se produir mitjançant mecanismes de molt baixa energia en els pacients d’edats avançades.Les persones més joves solen lesionar-se els meniscs durant la pràctica esportiva. Mostrem algunes de les principals causes que poden dur a la lesió.

 • Un canvi sobtat de direcció (gir).
 • Una posició a la gatzoneta o flexió forçada.
 • Una caiguda incorrecta després d’un salt.
 • Amb menys freqüència, a causa d’un cop directe.

Les persones d’edats més avançades solen patir trencaments degeneratius. Aquests es generen a causa de mals gestos sobre un menisc prèviament desgastat, o senzillament pel seu ús al llarg dels anys.

Història clínica

Habitualment els pacients relaten l’aparició de dolor després d’haver efectuat un gest de més o menys energia. En els següents dies, aquest dolor pot venir acompanyat d’altres símptomes com els que es descriuen seguidament.

 • Vessament i inflamació.
 • Dificultat per flexionar el genoll.
 • Dificultat per caminar i coixesa.
 • Bloquejos i/o dificultat per a l’extensió completa del genoll.

Al realitzar diferents maniobres durant l’exploració física es destaca la presència de dolor a la interlínia articular, interna i/o externa.

Radiografies

La realització de raigs X no permet la visualització dels meniscs de forma directa, però poden visualitzar signes indirectes de lesió. Per altra banda, aporten informació sobre l’estat de conservació de l’articulació i l’alineació de l’extremitat.

Ressonància magnética

És l’estudi per excel·lència per a valorar els meniscs i identificar les característiques de la lesió. A més, permet valorar lesions associades als lligaments, el cartílag articular, etc.

Tractament

El tractament es decideix segons la simptomatologia del pacient i les característiques de la lesió.

Inicialment s’ha de valorar el tractament conservador, és a dir, no quirúrgic, mitjançant teràpies antiinflamatòries i rehabilitació, fonamentalment en aquells pacients on el dolor no és freqüent ni afecta a les activitats de la vida diària de manera significativa.

En els casos on el tractament conservador fracassa, o quan el dolor i la incapacitat afecten la qualitat de vida del pacient, serà necessari realitzar una intervenció quirúrgica que s’adaptarà al tipus de trencament i a la necessitat de cada pacient.

Durant l’artroscòpia, i abans de procedir al tractament del menisc, es realitza una revisió sistemàtica de tota l’articulació. Posteriorment, i segons cada cas, es realitza alguna de les següents intervencions.

Meniscectomia parcial

Es resseca el teixit meniscal danyat fins a aconseguir un romanent de menisc estable. És fonamental la conservació de la màxima quantitat possible de teixit per a l’evolució del genoll a curt i llarg termini.

Sutura meniscal (Reparació meniscal)

S’ha de realitzar sempre que sigui possible, i dependrà de certs factors com l’edat del pacient, la localització, la magnitud i l’antiguitat del trencament. Existeixen diferents tècniques de sutura meniscal i l’elecció dependrà de les característiques i la localització de la lesió.

Substitució meniscal

Després d’una menisectomia parcial, amb el pas del temps (mesos o fins i tot anys) pot aparèixer dolor a la zona on ha estat necessari ressecar part del menisc. A això s’anomena “síndrome postmenisectomia”. Segons l’estat general de l’articulació i el romanent meniscal existent, pot realitzar-se una substitució meniscal amb l’objectiu d’aconseguir una disminució del dolor. En aquests casos s’utilitzen diferents tipus d’implants sintètics.

sustitucion-meniscal-3

Implante sintético

Trasplantament meniscal

És l’alternativa terapèutica utilitzada per tractar el “síndrome postmenisectomia”, quan al pacient se li realitza prèviament una menisectomia total. En aquests casos el teixit emprat per a la substitució meniscal prové d’un banc de teixits.

Terapia amb cèl·lules mares

Les teràpies biològiques han d’ésser considerades com un dels reptes del present i del futur. S’indiquen en casos puntuals per a promoure la curació.

Rehabilitació

Depenent del tipus de procediment que s’hagi dut a terme, variarà el programa de rehabilitació. Existeix una etapa inicial que és comú a totes les cirurgies, on l’objectiu és aconseguir un correcte control del dolor i la inflamació mitjançant tres accions.

 • Elevació del membre operat.
 • Aplicació de gel local, 10 minuts cada 3 hores.
 • Prendre la medicació analgèsica i antiinflamatòria indicada en el moment de l’alta.

Superada l’etapa inicial de control del dolor i inflamació, que en les cirurgies artroscòpiques pot oscil·lar entre els 2 i els 6 dies, comença l’etapa de rehabilitació específica per a cada tipus de cirurgia.

En els casos de menisectomia parcial.

 • Exercicis isomètrics per a aconseguir l’activació del quàdriceps.
 • Càrrega parcial progressiva amb crosses.
 • Flexió progressiva del genoll.

En els casos de sutura (reparació) meniscal.

 • Isomètrics de quàdriceps.
 • Càrrega propioceptiva amb crosses i fèrula de genoll en extensió fins a la tercera setmana, després càrrega parcial progressiva amb crosses, sense fèrula fins a la sisena setmana.
 • Extensió completa amb fèrula a la retirada del punts (10-15 dies), flexió 0-60 ° fins a la tercera setmana i 0-90 ° fins a la sisena setmana.

En els casos de substitució o transplantament meniscal.

 • Isomètrics de quàdriceps.
 • Descàrrega completa amb crosses i fèrula de genoll en extensió fins a la tercera setmana, després càrrega parcial progressiva amb crosses, sense fèrula fins a la sisena setmana.
 • Extensió completa amb fèrula fins el momento de retirar els punts (entre 10 i 15 dies), flexió 0-60° fins la tercera setmana i 0-90° fins la sisena setmana.